مجتمع تعديل الألعاب - منذ عام 2001

Fake loading .bat script

A Config Script for GameBanana

266 lines | 5 kb | Raw Code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
@echo off
color 0a
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo    Loading...        Please Wait
echo ---------------------------------------
echo                                 =   0 ]
echo ---------------------------------------
ping localhost -n 2 >nul
cls
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo    Loading.          Please Wait
echo ---------------------------------------
echo []                              =   5 ]
echo ---------------------------------------
ping localhost -n 3 >nul
cls
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo    Loading..         Please Wait
echo ---------------------------------------
echo [][]                            =  15 ]
echo ---------------------------------------
ping localhost -n 2 >nul
cls
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo    Loading...        Please Wait
echo ---------------------------------------
echo [][][]                          =  23 ]
echo ---------------------------------------
ping localhost -n 3 >nul
cls
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo    Loading.          Please Wait
echo ---------------------------------------
echo [][][][]                        =  30 ]
echo ---------------------------------------
ping localhost -n 4 >nul
cls
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo    Loading..         Please Wait
echo ---------------------------------------
echo [][][][][]                      =  38 ]
echo ---------------------------------------
ping localhost -n 2 >nul
cls
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo    Loading...        Please Wait
echo ---------------------------------------
echo [][][][][]                      =  42 ]
echo ---------------------------------------
ping localhost -n 3 >nul
cls
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo    Loading.          Please Wait
echo ---------------------------------------
echo [][][][][][]                    =  45 ]
echo ---------------------------------------
ping localhost -n 1 >nul
cls
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo    Loading..         Please Wait
echo ---------------------------------------
echo [][][][][][][]                  =  48 ]
echo ---------------------------------------
ping localhost -n 3 >nul
cls
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo    Loading...        Please Wait
echo ---------------------------------------
echo [][][][][][][][]                =  50 ]
echo ---------------------------------------
ping localhost -n 3 >nul
cls
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo    Loading.           Please Wait
echo ---------------------------------------
echo [][][][][][][][][]              =  56 ]
echo ---------------------------------------
ping localhost -n 2 >nul
cls
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo    Loading..         Please Wait
echo ---------------------------------------
echo [][][][][][][][][][]            =  63 ]
echo ---------------------------------------
ping localhost -n 2 >nul
cls
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo    Loading...        Please Wait
echo ---------------------------------------
echo [][][][][][][][][][][]          =  69 ]
echo ---------------------------------------
ping localhost -n 3 >nul
cls
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo    Loading.          Please Wait
echo ---------------------------------------
echo [][][][][][][][][][][][]        =  75 ]
echo ---------------------------------------
ping localhost -n 2 >nul
cls
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo    Loading..         Please Wait
echo ---------------------------------------
echo [][][][][][][][][][][][][]      =  79 ]
echo ---------------------------------------
ping localhost -n 3 >nul
cls
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo    Loading...        Please Wait
echo ---------------------------------------
echo [][][][][][][][][][][][][][]    =  86 ]
echo ---------------------------------------
ping localhost -n 2 >nul
cls
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo    Loading.          Please Wait
echo ---------------------------------------
echo [][][][][][][][][][][][][][][]  =  90 ]
echo ---------------------------------------
ping localhost -n 3 >nul
cls
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo    Loading..         Please Wait
echo ---------------------------------------
echo [][][][][][][][][][][][][][][]  =  96 ]
echo ---------------------------------------
ping localhost -n 3 >nul
cls
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo    Loading...        .Complete.
echo ---------------------------------------
echo [][][][][][][][][][][][][][][][]= 100 ]
echo ---------------------------------------

Posts

None found

Embed

صورة المشاركة
رابط الصورة:
تضمين رمز HTML:
تضمين رمز التفعيل:
تضمين رمز التخفيض:

Credits

Key Authors
trollmad3
Publisher

Submitter

trollmad3 avatar
trollmad3 Joined 4y ago
Offline
258 points Ranked 15880th

trollmad3
Redistributor
Are you the owner? Request Ownership
Sign up to access this!
Sign up to access this!
Sign up to access this!
Sign up to access this!

Category

Share

 • Share on Reddit
 • Share on Twitter
 • Share on Facebook
 • Share on Google+

Stats

 • 1,445 Views
 • 0 Posts
 • 2y Submitted

Scores

 • Not yet rated
Sign up to access this!

انتباه أيها اللاعب! Mascot

GameBanana is one of the oldest mod sites on the net. Sign up and maximize your browsing experience.

 • Subscribe: Get notified of new submissions like this.
 • Say Thanks: Show your appreciation - send modders points.
 • Post: Give modders your thoughts on their work.
 • Vote: Help your favorite modders win monthly awards.
 • Rate: Rate mods and help them stand out.
 • Flag: Alert moderators and warn members of problems with mods.
 • Watch: Get notified when mods are updated.

مهتم؟ Sign up now!

Already a Bananite? تسجيل الدخول

bcp.crwdcntrl.net tracking pixel